Zobacz także:

Kino Europa: 25 lat niewinności

Oparty na prawdziwych wydarzeniach dramat sensacyjny przedstawiający życie Tomasza Komendy - młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki.

Więcej…

Zajęcia w nowej rzeczywistości

Zajęcia w Nowosolskim Domu Kultury w sezonie 2020/21 będą odbywać się od 21 września 2020 do 18 czerwca 2021.

Więcej…

Wystawa z biegiem rzeki

Od 18 września do 10 grudnia tego roku w Muzeum Miejskim w Nowej Soli gościć będziemy wystawę stworzoną przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej pt.: "Z biegiem rzeki".

Więcej…

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2020 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Kultura fizyczna i turystyka

 

! WAŻNA INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH !

 

 

W związku z nadzwyczajną sytuacją w kraju, związaną z przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 i wprowadzonymi licznymi ograniczeniami uniemożliwiającymi realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Nowa Sól – Miasto w roku 2020, a których realizacja nie może się odbyć w pierwotnej formie, prosimy o analizę możliwości realizacji zadań w następującym zakresie:

 • listy działań, które mogą się nie odbyć i zostały lub zostaną odwołane,
 • listy działań, których terminy mogą zostać zmienione wraz z propozycją nowych harmonogramów (dotyczy zmiany miejsca realizacji zadania, ilości odbiorców, zakresu tych działań),
 • zmiany i przesunięć w kosztorysach poszczególnych działań i ewentualnego zwrotu części środków w związku z niepełną realizacją zadania,
 • planowanych rezultatów zadania,
 • możliwości realizacji części działań w formie zdalnej, elektronicznej,
 • rezygnacji z realizacji zadań i zwrotu środków.

           

 

            Informujemy, że możliwa jest zmiana pierwotnie zaplanowanych działań i ich charakteru, w tym wydłużenie czasu realizacji zadania.

Zaproponowane zmiany nie mogą jednak zmieniać istoty realizowanego zadania publicznego i wymagają każdorazowego uzgodnienia ze zlecającym zadanie. Organizacja może więc wskazać, które z działań mogą się nie odbyć i zaproponować w ich miejsce nowe działania (zmienić termin, miejsce, poziom osiągniętych rezultatów), bądź zaproponować ich przeprowadzenie w formie zdalnej i elektronicznej.

            Jeżeli zadanie nie może być zrealizowane w pierwotnie zaplanowanej formie, informacja o tym powinna zostać przekazana do urzędu w terminie umożliwiającym rozpatrzenie pisma i podjęcie stosownych kroków, nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, wskazanego w umowie.

            Przypominamy, że zgodnie z zapisami umów zawartych na realizację zadań publicznych, wykorzystanie udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem skutkuje rozwiązaniem umowy oraz zwrotem kwoty dotacji wraz z odsetkami.

           

            Z uwagi na różnorodność zadań publicznych nie ma możliwości sformułowania jednych wytycznych dla wszystkich typów działań realizowanych przez organizacje. Poszczególne zmiany będą analizowane indywidualnie przez Prezydenta Miasta Nowa Sól.

Informacja o planowanych zmianach wraz z uzasadnieniem i wyraźnym wskazaniem zmian co do postanowień umownych, powinna zostać złożona do urzędu w formie proponowanej  w załączniku do niniejszego pisma.

Pobierz załacznik.

 

 

            Mając na uwadze trudną sytuację organizacji głównie finansową informujemy, że działaniami osłonowymi w ramach tarczy antykryzysowej zostały objęte również organizacje pozarządowe. Podjęte działania dotyczą:

 • dofinansowania kosztów wynagrodzeń pracowników NGO,
 • zwolnienia organizacji pozarządowych z nieopłaconych składek,
 • uzyskania korzystniejszych warunków dofinansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej,
 • przesunięcia terminu lub rozłożenie na raty składek ZUS,
 • przesunięcia terminu złożenia zeznania CIT – 8 i wpłaty podatku,
 • braku konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej za PIT – 2019,
 • zwolnienia z opłacania abonamentu i opłaty audiowizualnej,
 • czynnego żalu w sprawach podatkowych wykazanego w formie elektronicznej.

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/ngo-i-kultura2

                     

Działania osłonowe skierowane zostały także do organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury. Organizacje mogą otrzymać wsparcie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury pn. „Kultura w sieci”. Celem Programu jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również umożliwienie odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci.

Informacje dostępne są na stronie: 

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/aktualnosci/kultura-w-sieci-nowy-program-dotacyjny

 

            W Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamiany jest również nowy program wsparcia doraźnego organizacji pn. Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. 

W ramach Programu uprawniony podmiot będzie mógł otrzymać dofinansowanie na pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na działanie organizacji  i realizacji jej celów statutowych.

W szczególności wsparcie może zostać udzielone na:

 • przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-10 w społeczności lokalnej,
 • przygotowanie i realizację działań podejmowanych w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19,
 • przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego ma skutek COVID-19,
 • zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć, o których mowa wyżej,
 • wynajem siedziby, lokalu do realizacji działań, jeżeli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

 

 

 

Szczegółowe  informacje na temat Programu dostępne są na stronie:

 https://www.niw.gov.pl/

 

            W przypadku jakichkolwiek pytań i problemów, odnośnie realizowanych zadań, zmian, aneksowania umów,  zachęcamy do kontaktu:

- 68/ 4590367 – Karina Jarosz – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

- 68/ 4590305 – Gabriela Juncewicz – Stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

- 68/ 4590327 – Jolanta Kabzińska – Stanowisko ds. pożytku publicznego i spraw społecznych.

 *******************


W Nowosolskim Domu Kultury odbyło się pierwsze Nowosolskie Forum Organizacji Pozarządowych. W jednym miejscu po raz pierwszy spotkali się wolontariusze, przedstawiciele stowarzyszeń i grup społecznych z terenu Nowej Soli . Do wydarzenia dołączyły również szkoły podstawowe i średnie, włączając się poprzez szkolne kółka wolontariackie.

Czytaj Cały Artykuł

Urząd Miejski w Nowej Soli informuje o rozstrzygnięciu zamówienia publicznego na usługi społeczne - specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Świadczenie przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania wskazanej osoby małoletniej w Nowej Soli ul. 1 Maja, w okresie od maja 2020 do 12 września 2020 r.

Otwarty konkurs ofert - Kultura Fizyczna i Turystyka

Informacja dla organizacji pozarządowych z powiatu nowosolskiego i wschowskiego

 


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2020 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Kultura, Kultura fizyczna i turystyka, Pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w 2020r

Otwarte konkursy ofert na kulturę, sport i opiekę na rok 2020

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert-noclegownia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert- usługi opiekuńcze

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadnia publicznego pt. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w okresie od 01.12.2019r. do 31.12.2019r.

Konkurs: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Konkurs: Prowadzenie noclegowni zapewniającej 34 miejsca dla osób bezdomnych, na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. w lokalu wskazanym przez Gminę

Konkurs ofert na świadczenie usług opiekuńczych

Zapraszamy na szkolenie dla nowosolskich organizacji pozarządowych

 

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY EWALUACYJNEJ NT. FORUM. Ankieta jest w wersji elektronicznej, jej wypełnienie zajmuje tylko chwilę!

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Nowa Sol - Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020r.”

Instytucje kultury w mieście:

Nowosolski Dom Kultury

Kontakt:

ul. M. J. Piłsudskiego 49

Tel: +48 68 387 90 15

www.ndk.com.pl

Muzeum Miejskie

Kontakt:

ul. Muzealna 20

Tel: +48 68 387 36 40

www.muzeum-nowasol.pl

Biblioteka Miejska

Kontakt:

ul. ul. Bankowa 3

Tel: +48 68 3553430

www.biblioteka.nowasol.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna

Kontakt:

ul. Zjednoczenia 42

Tel: +48 68 387 36 05

psm.wer.pl/