Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

 

 

PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych
położonych w obrębie 4 i 5 miasta Nowa Sól,
stanowiących własność Gminy Nowa Sól – Miasto

 

Lp.

KW Nr

Pow. w ha

Oznaczenie nieruchomości

Termin zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wadium

1.

ZG1N/00017795/6

0.0966
0.0250
Łącznie:
0.1216

działka nr 1140/8
działka nr 1/12
obręb 4 i 5
miasta Nowa Sól

brak

92.000,00 zł

9.000,00 zł

2.

ZG1N/00017795/6

0.0795
0.0149
Łącznie:
0.0944

działka nr 1140/9
działka nr 1/11
obręb 4 i 5
miasta Nowa Sól

brak

71.000,00 zł

7.000,00 zł

3.

ZG1N/00017795/6

0.0808
0.0134
Łącznie:
0.0942

działka nr 1140/10
działka nr 1/10
obręb 4 i 5
miasta Nowa Sól

brak

71.000,00 zł

7.000,00 zł

4.

ZG1N/00017795/6

0.0949
0.0119
Łącznie:
0.1068

działka nr 1140/94
działka nr 1/8
obręb 4 i 5
miasta Nowa Sól

brak

79.000,00 zł

8.000,00 zł

5.

ZG1N/00017795/6

0.0991

działka nr 1140/57
obręb 4 miasta Nowa Sól

brak

67.000,00 zł

7.000,00 zł

6.

ZG1N/00017795/6

0.0792

działka nr 1140/58
obręb 4 miasta Nowa Sól

brak

53.000,00 zł

5.000,00 zł

7.

ZG1N/00017795/6

0.0852

działka nr 1140/60
obręb 4 miasta Nowa Sól

brak

57.000,00 zł

6.000,00 zł

8.

ZG1N/00017795/6

0.0985

działka nr 1140/61
obręb 4 miasta Nowa Sól

brak

66.000,00 zł

7.000,00 zł

9.

ZG1N/00017795/6

0.1188

działka nr 1140/62
obręb 4 miasta Nowa Sól

brak

80.000,00 zł

8.000,00 zł

10.

ZG1N/00017795/6

0.0950

działka nr 1140/63
obręb 4 miasta Nowa Sól

brak

64.000,00 zł

6.000,00 zł

11.

ZG1N/00017795/6

0.0780

działka nr 1140/64
obręb 4 miasta Nowa Sól

brak

53.000,00 zł

5.000,00 zł

12.

ZG1N/00017795/6

0.0707

działka nr 1140/66
obręb 4 miasta Nowa Sól

brak

48.000,00 zł

5.000,00 zł

13.

ZG1N/00017795/6

0.0727

działka nr 1140/67
obręb 4 miasta Nowa Sól

brak

49.000,00 zł

5.000,00 zł

14.

ZG1N/00017795/6

0.0864

działka nr 1140/69

obręb 4 miasta Nowa Sól

brak

58.000,00 zł

6.000,00 zł

15.

ZG1N/00017795/6

0.0750

działka nr 1140/70
obręb 4 miasta Nowa Sól

brak

51.000,00 zł

5.000,00 zł

16.

ZG1N/00017795/6

0.0957

działka nr 1140/20
obręb 4 miasta Nowa Sól

brak

67.000,00 zł

7.000,00 zł

17.

ZG1N/00017795/6

0.1122

działka nr 1140/21
obręb 4 miasta Nowa Sól

brak

81.000,00 zł

8.000,00 zł

18.

ZG1N/00017795/6

0.1073

działka nr 1140/22
obręb 4 miasta Nowa Sól

brak

77.000,00 zł

8.000,00 zł

19.

ZG1N/00017795/6

0.0678
0.0115
Łącznie:
0.0793

działka nr 1140/24
działka nr 1140/91
obręb 4
miasta Nowa Sól

brak

57.000,00 zł

6.000,00 zł

20.

ZG1N/00017795/6

0.0819

działka nr 1140/25
obręb 4 miasta Nowa Sól

brak

59.000,00 zł

6.000,00 zł

21.

ZG1N/00017795/6

0.1012

działka nr 1140/92
obręb 4 miasta Nowa Sól

brak

73.000,00 zł

7.000,00 zł

Podane ceny wywoławcze są cenami netto, a do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT – wg obowiązującej stawki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 ze zm.)

południe obręb 4 i 5 wrzesien 2020

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Znajdujące się na nieruchomościach drzewa i krzewy kolidujące z planowanym zagospodarowaniem nabywcy mogą usunąć na własny koszt, po otrzymaniu decyzji zezwalającej na wycinkę wydanej przez tut. Urząd na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (j.t.Dz.U.2020.55.).

Poprzednie przetargi odbyły się: na w/w grunty z pozycji od 1 do 3, od 5 do 13 oraz 15: 24 sierpnia 2018r., 4 października 2018r., 9 listopada 2018r., 13 grudnia 2018r., 25 stycznia 2019r., 8 marca 2019r., 12 kwietnia 2019r., 17 maja 2019r., 28 czerwca 2019r., 8 sierpnia 2019r., 25 października 2019r., 14 lutego 2020r., 24 kwietnia 2020r., 15 czerwca 2020r., 24 lipca 2020r., 04 września 2020r.; na w/w grunt z pozycji 14: 24 sierpnia 2018r., 4 października 2018r., 9 listopada 2018r., 13 grudnia 2018r., 25 stycznia 2019r., 8 marca 2019r., 12 kwietnia 2019r., 17 maja 2019r., 28 czerwca 2019r., 8 sierpnia 2019r., 25 października 2019r., 14 lutego 2020r., 24 kwietnia 2020r., 24 lipca 2020r.,
04 września 2020r., a na grunty z pozycji 4 oraz od 16 do 21: 04 września 2020r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2020r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej na II piętrze w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 12 w Nowej Soli.

Wadium, w pieniądzu, należy wnieść najpóźniej do dnia 12 października 2020r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto, PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Osoby, które chcą brać udział w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość muszą wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie. W tytule wpłaty należy wpisać, że dotyczy ona wadium, podać numery działek, a także w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości), a w przypadku osób prawnych - nazwę i siedzibę. Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.  Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również  „pełnomocnictwo notarialne”,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokument potwierdzający tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne,

- w przypadku osób prawnych – dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne.

Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej i dokonaniem w niej wpisów ponosi Nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – j.t. Dz.U.2017.2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 7 tel. 68 4590343.