Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

PREZYDENT  MIASTA  NOWA  SÓL

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych
położonych w obrębie 4 miasta Nowa Sól,
stanowiących własność Gminy Nowa Sól – Miasto

Lp.

KW Nr

Pow. w ha

Oznaczenie nieruchomości

Termin zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wadium

1.

ZG1N/00065728/7
ZG1N/00017795/6
ZG1N/00063403/9

0.4452
0.0153
0.0708
łącznie:
0.5313

działka nr 850/13
działka nr 1140/85
działka nr 849/15
obręb 4
miasta Nowa Sól

brak

744.000,00 zł

74.000,00 zł

2.

ZG1N/00065728/7
ZG1N/00017795/6
ZG1N/00068993/6

0.1691
0.0275
0.0303
0.2958
łącznie:
0.5227

działka nr 850/16
działka nr 861/5
działka nr 862/5
działka nr 1140/80
obręb 4
miasta Nowa Sól

brak

732.000,00 zł

73.000,00 zł

teren zabudowy mieszkaniowej

Podane ceny wywoławcze są cenami netto, a do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT – wg obowiązującej stawki na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 j.t.).

Teren przeznaczony do sprzedaży położony na południu miasta w sąsiedztwie ul. Dolnośląskiej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość z pozycji pierwszej położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U/MW - teren zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej, nieruchomość z pozycji 2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz w części symbolem 1U/MW - teren zabudowy usługowej, mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przez działki oznaczone nr: 861/5, 862/5, 850/16, przechodzi rów wodny. Nabywca może zmienić trasę jego przepływu lub skanalizować, zgodnie z właściwymi przepisami, po uzgodnieniu z tutejszym urzędem.

Działki nr 850/16, 861/5, 862/5, 1140/80 w części znajdują się w strefie ochronnej istniejącej linii energetycznej WN 100 kV.

Dostęp do nieruchomości możliwy z drogi wewnętrznej oznaczonej jako działki nr: 850/15, 861/4, 862/4 i 1140/79. Dojazd do nieruchomości zostanie urządzony przez gminę. Wykonanie zjazdu z drogi na teren działki leży po stronie nabywcy.

Znajdujące się na nieruchomości drzewa i krzewy kolidujące z planowanym zagospodarowaniem nabywca może usunąć na własny koszt, po otrzymaniu decyzji zezwalającej na wycinkę wydanej przez tut. urząd na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 j.t.).

Poprzednie przetargi odbył się: 21 kwietnia 2020 roku, 7 lipca 2020 roku.

Przetargi odbędą się w dniu 25 września 2020r. o godzinie 1030 w pokoju nr 2 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli przy ulicy Parafialnej 2.

Wadium w pieniądzu należy wnieść najpóźniej do dnia 21 września 2020r. na konto nr 71 1020 5402 0000 0802 0365 8879 Gminy Nowa Sól – Miasto,  PKO Bank Polski S.A. Datą dokonania wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

W tytule wpłaty należy wpisać, że dotyczy ona wadium, podać nr obrębu i działki, a także w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko osoby lub osób wnoszących wadium (małżonków, bądź innych osób, które wspólnie planują nabycie nieruchomości), a w przypadku osób prawnych - nazwę i siedzibę. Osoby posiadające odrębne majątki muszą na przetarg stawić się razem lub udzielić stosownego pełnomocnictwa.

Uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie wypłacone niezwłocznie po przetargu na podane przez nich konto bankowe.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w przypadku reprezentowania innej osoby fizycznej, również  „pełnomocnictwo notarialne”,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty potwierdzające tożsamość wspólników spółki, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę odpowiedniego organu spółki zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne,

- w przypadku osób prawnych – dokumenty potwierdzające tożsamość osób reprezentujących osobę prawną, oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na przystąpienie i udział w przetargu oraz inne konieczne upoważnienia i pełnomocnictwa notarialne.

Gmina zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej i dokonaniem w niej wpisów ponosi Nabywca.

Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz.U.2017.2278 j.t.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U.2014.1490 j.t.).

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości.

Prezydent Miasta Nowa Sól ma prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nowej Soli ulica Parafialna 2 pok. nr 5 tel. 68 4590340, pok. nr 7 tel. 68 4590343.