Wydział Programowania i Promocji

Kontakt:

tel. 68 459 03 55

Naczelnik wydziału:
Beata Kulczycka

tel. 68 459 03 61

logotypy

Tytuł projektu: Nowa era informatyczna w Nowej Soli pakiet info-usług dla mieszkańców

Beneficjent: Gmina Nowa Sól – Miasto

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

Oś priorytetowa 2. Rozwój Cyfrowy.

Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Poddziałanie Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego– projekty realizowane poza formułą ZIT

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych oferowanych przez Miasto Nowa Sól dla obywateli i sektora biznesowego.

Cele szczegółowe obejmują:

  1. Zwiększenie liczby e-usług oferowanych wszystkim interesantom,
  2. Poprawę jakości obsługi klienta poprzez skrócenie czasu załatwiania spraw,
  3. Poprawę jakości infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej poprzez Rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i stworzenie Platformy Podatkowej,
  4. Ujednolicenie elektronicznej bazy danych o infrastrukturze i obszarze Miasta Nowa Sól

dostępnej dla personelu Beneficjenta oraz klientów.

Harmonogram realizacji projektu/Okres realizacji projektu

Planowany termin rozpoczęcia prac przygotowawczych Nie dotyczy

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 2015-08-31

Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu 2017-01-01

Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu 2018-11-30

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu 2018-11-30

Wydatki ogółem: 970 769,00 PLN

Dofinansowanie: 806 916,91 PLN