Zobacz także:

Nowosolskie szkoły w przededniu roku szkolnego

W środę 26 sierpnia odbyło się spotkanie prezydenta Jacka Milewskiego i naczelnik wydziału oświaty Ireny Sienkiewicz z dyrektorami szkół podstawowych.

Więcej…

Rządowy programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

Informacja dotycząca dofinansowania uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2020.

Więcej…

Nowy wydział UM

W poniedziałek 10 sierpnia Irena Sienkiewicz rozpocznie pracę na stanowisku naczelnika wydziału oświaty nowosolskiego UM. Po wielu latach wydział ponownie będzie funkcjonował.

Więcej…

Kierownik Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli w Nowej Soli, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO – KSIĘGOWYCH W MIEJSKIM ZESPOLE DO OBSŁUGI PRZEDSZKOLI W NOWEJ SOLI,JARACZA 1

Warunki zatrudnienia : umowa o pracę – etat

 

 1. Wymagania niezbędne :
 1. Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub administracyjne, preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne.
 2. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 902 z późn. zm.).
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. Znajomość regulacji prawnych w zakresie administracji samorządowej , ustawy            o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, podatku od towarów i usług VAT.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane            z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nienaganna opinia.
 7. Staż pracy, co najmniej 2 lata przy wykształceniu średnim, w zakresie zajmowanego stanowiska.
 1. Wymagania dodatkowe :
 1. Znajomość zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Biegła znajomość obsługi komputera i programów komputerowych : Internet, Word, Excel , Pakiet Optivum Vulcan, obsługa bankowości.
 3. Znajomość obsługi urządzeń biurowych.
 4. Predyspozycje osobowościowe : samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy na stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.

 

III. Zakres obowiązków

 1. Prowadzenie dziennika podawczego korespondencji wpływającej do MZdOP, rejestrowanie pism oraz dostarczanie ich pracownikom, z zachowaniem tajemnicy służbowej.
 2. Prowadzenie rejestru wysyłki korespondencyjnej i jej wysyłanie, ewidencja znaczków pocztowych.
 3. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania.
 4. Obsługa kserokopiarki, faxu i innych urządzeń technicznych.
 5. Sporządzanie przelewów w programie bankowości internetowej.
 6. Pełnienie obowiązków kasjera z pełną odpowiedzialnością materialną za powierzone wartości pieniężne.
 7. Prowadzenie dokumentacji kasowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją dotyczącą gospodarki kasowej.
 8. Przyjmowanie, kompletowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS, składanych przez pracowników, rencistów i emerytów przedszkoli i MZdOP.
 9. Bieżące prowadzenie indywidualnych kartotek spłat pożyczek mieszkaniowych                   i comiesięczne uzgadnianie sald z główną księgową.
 10. Sporządzanie raportów kasowych i wprowadzanie dokumentów księgowych do programu Finanse Optivum.
 11. Prowadzenie składnicy akt.

IV. Wymagane dokumenty

 1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny podpisany odręcznie ( brak własnoręcznego podpisu powoduje niespełnienie wymagań formalnych),
 3. oryginał kwestionariusza osobowego- wzór dostępny na stronach internetowych,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 5. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu        z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postepowanie karne,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wymienionym stanowisku- własnoręcznie podpisane.

Zainteresowani kandydaci proszeni są o składanie wymaganych dokumentów w terminie do 29 maja 2018r. w kadrach ( pok. Nr 7 ) Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli w Nowej Soli przy ul. Jaracza 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Stanowisko Referent             ds. administracyjno - księgowych”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli zaprosi telefonicznie kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowa Sól w zakładce Edukacja (www.nowasol.pl), na stronie internetowej BIP Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli http://bip.nowasol.mserwer.pl/content.php?cms_id=148 oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli w Nowej Soli, ul. Jaracza 1.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą : „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą      z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.             z 2016r., poz. 902 z późn.zm.).

                                                                                                    Kierownik MZdOP

                                                                                                      Alina Podlewska

 

Placówki edukacyjne:

Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Gimnazjalna 9

Tel. 68 4583894

https://lonowasol.edupage.org/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk"

ul. Wincentego Witosa 25

Tel. 68 475 55 55

www.ckziu-elektryk.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej

ul. Wrocławska 33A

Tel. 68 387 47 61

http://nitki.edu.pl/

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jana Pawła II

ul. Wojska Polskiego 106

Tel. 68 387 29 31

www.zsp4.net.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 ul. Arciszewskiego 13

https://www.soswnowasol.pl/

 Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Tadeusza Kościuszki

ul. Szkolna 1

Tel. 68 387 54 04

https://sp1nowasol.edupage.org/

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej

 ul. Gimnazjalna 11

Tel. 68 387 45 31, 68 356 09 64

https://psp2nowasol.edupage.org/

 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliana Tuwima

ul. Botaniczna 22

Tel. 68 387 54 47

 

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego

ul. Młodych 2

Tel. 68 387 44 51

www.psp5.cba.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 6

ul. T. Kościuszki 26

Tel. 68 458 84517

www.psp6nsol.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Janusza Korczaka

ul. Jana Matejki 29

Tel. 68 387 42 09

sp8nowasol.edupage.org/

Publiczne Przedszkole Nr 1

ul. Bohaterów Getta 1

Tel. 68 38 72 655

Publiczne Przedszkole nr 2

ul. Okrężna 2

Tel. 68 387 36 48

www.przedszkole2ns.eu/

 

Publiczne Przedszkole Nr 5         ul. Kręta 18; 67-100 Nowa Sól   tel. 68 3873171

Publiczne Przedszkole Nr 6         ul. Kasprzaka 3; 67-100 Nowa Sól            tel. 68 4707038

Publiczne Przedszkole Nr 7         ul. Drzewna 5; 67-100 Nowa Sól              tel. 68 4707039

Publiczne Przedszkole Nr 8         ul. Żeromskiego 7; 67-100 Nowa Sól      tel. 68 4707040

Publiczne Przedszkole Nr 9         ul. Wrocławska 37A; 67-100 Nowa Sól tel. 68 3875071

Publiczne Przedszkole Nr 11       ul. Os. XXX-lecia; 67-100 Nowa Sól         tel. 68 4707036

Publiczne Przedszkole Nr 12       ul. Os. Konstytucji 3 Maja; 67-100 Nowa Sól      tel. 68 4707037

Szkoła Podstawowa Nr 1             ul. Szkolna 1; 67-100 Nowa Sól                 tel. 68 3875404